ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ ഓയിൽ പാം ഇന്ത്യയിൽ ജോലി നേടാം |Oil Pam India job recruitment 2024

December 24, 2023

Oil palm India job recruitment 2023 to 2024| temporary job vacancies Kerala


ഓയിൽ പാം ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുള്ള നിരവധി  ഒഴിവുകളിൽ പലവിധ തസ്തികയിലും ഉടനെ തന്നെ അപേക്ഷിക്കാം.18 വയസ്സ് മുതൽ 36 വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവർക്ക് ജോലി നേടാവുന്ന ഒഴിവുകളിൽ ഡിസംബർ 30 വരെ അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ജോലി ഒഴിവുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ നിന്നും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയശേഷം തപാൽ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.


കരാർ നിയമനം നടക്കുന്നത് 179 ദിവസത്തേക്ക് ആയിരിക്കും.

 ജോലി വിവരങ്ങൾ

ജോലി : പ്ലാന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ

സാലറി: 27609 രൂപ
യോഗ്യത: മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ഡിപ്ലോമ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും മൂന്നുവർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയവും.

ജോലി: ബോയിലർ അറ്റൻഡർ

സാലറി: 18246 രൂപ
യോഗ്യത ഐടിഐ ഫിറ്റർ/ തത്തുല്യം സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡർ കോപ്പിറ്റൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ജോലി: മെക്കാനിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്

സാലറി :18726 രൂപ
യോഗ്യത: അനുബന്ധമായ ട്രേഡിൽ ഐടിഐ,വിഎച്ച്എസ്ഇ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയം.

ജോലി :ഇലക്ട്രീഷൻ

ശമ്പളം : 19270 രൂപ
 ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ diploma, വയർമാൻ ലൈസൻസ് &സൂപ്പർവൈസറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അംഗീകൃത 3 വർഷ പരിചയവും ആവശ്യമാണ്.

ജോലി : ഫിറ്റര്‍

സാലറി 19270 രൂപ
യോഗ്യത അനുബന്ധ ട്രേഡിൽ ഐടിഐ, വിഎച്ച്എസ്ഇ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ മൂന്നുവർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയം 

ജോലി ഫിറ്റർ (മെക്കാനിസ്റ്റ്)

സാലറി :19207 രൂപ
യോഗ്യത അനുബന്ധ ട്രേഡിൽ, ഐടിഐ, വിഎച്ച്എസ്ഇ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ മൂന്നുവർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയവും, ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ജോലി: വെൽഡർ

സാലറി: 19207 രൂപ
യോഗ്യത അനുബന്ധ ട്രേഡിൽ ഐടിഐ, വിഎച്ച്എസ്ഇ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ മൂന്നുവർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയവും.

 ജോലി: വെയിറ്റ് ബ്രിഡ്ജ് ഓപ്പറേറ്റർ

 സാലറി: 19207 രൂപ
 യോഗ്യത എസ്.എസ്.എൽ.സി ഗവ അംഗീകൃത  സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിപ്ലോമ (6മാസം) രണ്ടു വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയവും

ജോലി: ബോയിലർ ഓപ്പറേറ്റർ

സാലറി:  27609 രൂപ
 യോഗ്യത മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ഡിപ്ലോമ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബോയിലർ അറ്റൻഡർ കോപ്പിറ്റൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കൂടാതെ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും മൂന്നുവർഷ പ്രവർത്തിപരിചയവും

ജോലി: ജെസിബി ഓപ്പറേറ്റർ

സാലറി:  27609 രൂപ
യോഗ്യത :7 ക്ലാസ്  പാസ്സ് മോട്ടർ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും, (LMV ,HV)
ഡ്രൈവേഴ്സ് ബാഡ്ജും 3വർഷ പരിചയവും,ശാരീരിക ക്ഷമതയും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

18 -36 വയസ്സ് വരെ സംഭരണ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മറ്റു ഇളവുകൾ 

ജോലി നേടുന്നതിനായി മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയശേഷം ഡിസംബർ 30ന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക
കൂടുതൽ അറിയുവാനായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് പൂർണ്ണമായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയശേഷം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക



Join WhatsApp Channel
Right-clicking is disabled on this website.