ഔഷധിയിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ | പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ ജോലി

November 19, 2023

ഔഷധിയിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ | പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ ജോലി.

പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ കേരളത്തിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.പോസ്റ്റ്‌ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു പൂർണ്ണമായും വായിക്കുക, ജോലി നേടുക.

ജോലി ഒഴിവുകൾ ചുവടെ 

🔹ഫാർമസിസ്റ്റ് ,
🔹ബയോടെക്നോളജിസ്റ്റ് ,
🔹ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ,
🔹ഇലക്ട്രിക്കൽ
🔹സൂപ്പർവൈസർ.


ശമ്പള വിവരങ്ങൾ 

ഫാർമസിസ്റ്റ് 15,850/-
ബയോടെക്നോളജിസ്റ്റ് 15,850/-
ഇലക്ട്രീഷ്യൻ 18,750/-
ഇലക്ട്രിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ 14,750/-

പ്രായപരിധി വിവരങ്ങൾ 

ഫാർമസിസ്റ്റ് 20-41
ബയോടെക്നോളജിസ്റ്റ് 22-41
ഇലക്ട്രീഷ്യൻ 24-41
ഇലക്ട്രിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ 21-41

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

🔰ഫാർമസിസ്റ്റ്

ബി ഫാം / ബി.ഫാം ആയൂർവേദ
ബയോടെക്നോളജിസ്റ്റ് എം.എസ്.സി ബയോടെക്നോളജി

🔰ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ 3 വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ,


താൽപ്പര്യമുളള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വയസ്സ് , ജാതി , വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയവ തെളിയിക്കുന്ന അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ , ബയോഡാറ്റ എന്നിവ സഹിതം 22.11.2023 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 9.00 ന് തൃശ്ശൂർ കുട്ടനെല്ലൂരിലുള്ള ഓഫീസിൽ അഭിമുഖത്തിന് നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ് .

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ CLICK HERE
Join WhatsApp Channel