ഹൈപ്പർമാർട്ട് ജോലി അവസരവും മറ്റു ജോലി ഒഴിവുകളും.

June 25, 2022
ഹൈപ്പർമാർട്ട് ജോലി അവസരവും മറ്റു ജോലി ഒഴിവുകളും.
IFA Hypermart job vacancies kerala 

We are Hiring

Floor & Purchase Manager

Sales staff Billing Staff

Send your resume at
IFA Hypermart  is in Pulikkal.
Flyoverho@gmail.com Or Whatsapp 7025790022

🔹ഫ്ളോർ പർച്ചേസിംഗ് & മാനേജർ (MALE) Salary: 30000+

🔹സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ് (FEMALE)

🔹ബില്ലിംഗ് സ്റ്റാഫ് (FEMALE)

ഭക്ഷണം താമസസൗകര്വം ലഭ്യമാണ്
Send your resume/Call 7025790022

💢 Job Vacancy 
Ladies Tailors - ടൈലർ ജോലി 
Ladies Tailors Wanted To Sew Power Sewing Machine Browser Company In North Kerala
Those interested should call the number given below  9380559661

💢 Teacher Vacancy ടീച്ചർ ജോലി 
Vadakancherry: Temporary teacher vacancy on daily basis for LPST vacancy in Pudukode G MLP School.  The meeting will be at 11 a.m. on the 27th.  Interested candidates should bring a certificate proving their qualifications and experience.
Join WhatsApp Channel
Right-clicking is disabled on this website.