നന്ദിലത്തു g മർട്ടിൽ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ

June 23, 2021

പ്രമുഖ ഷോറൂമായ നന്ദിലത്തു g  മർട്ടിൽ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ 

 കൂടുതൽ അറിയാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വായിക്കുക 

ഉദ്യോഗാർഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്
നന്തിലത്ത് ജി മാർട്ട് അടൂർ  ഷോറൂമിലേക്ക്   സെയിൽസ് /റിസെപ്ഷൻ എന്നീ
തസ്തികയിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർഥികളെ
ക്ഷണിക്കുന്നു. +2/ഡിഗ്രീ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക്  അപേക്ഷിക്കാം.

Filled

__________________________________________

നന്ദിലത്ത് G- Mart പെരുമ്പാവൂർ
Vacancy in mobile / laptops sales
Fresh or Experienced
Salary 15k - 18k
Contact -    filled
Interview on tomorrow
__________________________________________

Raymond consumer care LTD 
Park Avenue division 

Sales Representative
(Off role)
Vacancy- 2nos
Aluva area and Kollam area 
Candidates with 1 years experience.
Job Profile :
Responsible for secondary sales and distribution 
Salary 12k to 13k+TA&DA+ Incentives.
WhatsApp   9846452652

ജോലി ഒഴിവുകൾ ദിവസവും അറിയാൻ
ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 👇
Join WhatsApp Channel