നൈപുണ്യ പരിശീലനവും തൊഴിൽ ഉറപ്പാക്കലും

November 17, 2020

പത്തനംതിട്ട: കുടുംബശ്രീ മുഖേന നഗരസഭകളിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ദേശീയ നഗര ഉപജീവനമിഷന്റെ ഭാഗമായി നൈപുണ്യ പരിശീലനവും തൊഴിൽ ഉറപ്പാക്കലും

 എന്ന് ഘടകത്തിന്റെ കീഴിൽ കേരളത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നൈപുണ്യ പരിശീലനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.
ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി അസിസ്റ്റന്റ്, സി.എൻ.സി
ഓപ്പറേറ്റർ, ക്യൂ.സി ഓപ്പറേറ്റർ, ഓട്ടോ മോട്ടീവ് സർവീസ് ടെക്നീഷൻ ടു ആൻഡ് ത്രീ വീലർ, അക്കൗണ്ട്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജി.എസ്.ടി. ഇൻവെന്ററി ക്ലർക്ക് ജ്വല്ലറി റീട്ടെയിൽ സെയിൽസ് അസോസിയേറ്റ്, എ.സി ടെക്നീഷ്യൻ, പഞ്ച കർമ്മ ടെക്നീഷ്യൻ, കമിൻസ് ഷഫ്, ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ, ഫീൽഡ് എഞ്ചിനീയർ ആർ.എ.സി.ഡബ്ലു.

18 നും 35 നുമിടയിൽ പ്രായമുള്ള പ്ലസ് ടു, ഐ.റ്റി.ഐ, ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള യുവതീയുവാക്കൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷകർ നഗരസഭയിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാർ ആയിരിക്കണം.

അപേക്ഷ ഫോമിന് ഉദ്യോഗാർഥികൾ

https://forms.gle/HrnpaN9LJm1pYua16 എന്ന

ലിങ്കിൽ ഓൺ ലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണം. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് നഗരസഭ കുടുംബശ്രീ എൻ.യു.എൽ.എം ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

ഫോൺ: 9188112621
അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ഈ
മാസം 23.
Join WhatsApp Channel