ജോലി ഒഴിവുകൾ

November 30, 2020

ജോലി ഒഴിവുകൾ കർണ്ണാടകയിലെ ഗുൽബർഗിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരള മെസ്സിലേക്ക് എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാവുന്ന കുക്കിനേയും (20000 25000), ഹെൽപ്പറേയും (8000- 10,000) ആവശ്യമുണ്ട്. 96333 84736,6238962550


*************************************************
സ്‌റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട് കേക്ക് ബോക്സ്, പിസ ബോക്സ്,
ബർഗർബോക്സ്, ഗിഫ്റ്റ് ബോക് സ്, കോർഗേറ്റഡ് ബോക്സ്, പേപ്പർ ക്യാരിബാഗ് നിർമ്മാണം എന്നിവയി ൽ മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്ററേയും ടെമേക്കർ ക്ലോത്ത് ബാഗ് നിർമ്മിക്കാൻ ടൈലർ പ്രിന്റിംഗ് യൂണിറ്റിൽ പ്രിന്റർ ഡിസൈനർ, മാർക്കറ്റിംഗ്, വിതരണം എന്നിവയ്ക്ക് ടൂവീലർ പരിചയമുള്ളവരേയും ആവശ്യമുണ്ട്.
Contact: 94961 78555, 94470 94455.
സലാം ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി, കല്ലമ്പലം തിരുവനന്തപുരം.
e-mail: salamcartons@gmail.com


*************************************************


കൊച്ചിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേബിൾ ടിവി നെറ്റുവർക്കിലേക്ക് ടെക്നീഷ്യനെയും, സ്‌പ്ലേസറിനേയും ആവശ്യമുണ്ട്. 90376 32678********************************************കുക്കിനെ ആവശ്യമുണ്ട് എറണാകുളത്തെ സ്ഥാപനത്തില ക്ക് ലേഡീസ് ആന്റ് ജെന്റ്സ് 70344 72732.


********************************************


ACCOUNTANT, SALES, COOK
തിരുവനന്തപുരത്ത് സൂപ്പർ മാർക്ക റ്റിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്,
99955 24535

*************************************************

Join WhatsApp Channel
Right-clicking is disabled on this website.