ഫുജൈറയിൽ പ്രശസ്ത റെസ്റ്റോറന്റ് ജോലി ഒഴിവുകൾ/ഫ്രഷേസിനും ജോലി നേടാൻ അവസരം | concorde hotel jobs2023

December 07, 2023

ഫുജൈറയിൽ പ്രശസ്ത റെസ്റ്റോറന്റ് ജോലി ഒഴിവുകൾ/ഫ്രഷേസിനും ജോലി നേടാൻ അവസരം | concorde hotel jobs2023

concorde hotel jobs 2023
വിദേശത്തു ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരുമായി ഫുജൈറയിൽ പ്രശസ്ത റെസ്റ്റോറന്റിൽ ജോലി.
Start your journey to success in the heart of the Middle East – the UAE, a place filled with fantastic job chances and chances to grow in your career throughout the Gulf region. We understand the significance of finding the right job that aligns with your career goals. Our comprehensive platform is your gateway to many opportunities in the UAE and the wider Gulf area, ensuring your next career move is extraordinary.


താമസം, ഭക്ഷണം, കമ്പനി നൽകും /നല്ല സാലറി പാക്കജ് മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. താല്പര്യം ഉള്ളവർ പോസ്റ്റ്‌ പൂർണ്ണമായും വായിക്കുക ജോലിക്കായി അപ്ലൈ ചെയ്യുക

Explore diverse industries, from finance and technology to healthcare and hospitality, and uncover openings tailored to your unique skill set. We meticulously curate the latest and most relevant job listings, providing you with a seamless and efficient job search experience. Whether you're a seasoned professional seeking new challenges or a recent graduate eager to kickstart your career, our platform is designed to connect you with the perfect career opportunities in the UAE and across the Gulf.

ജോലി ഒഴിവുകൾ

▪️Sales Executive
▪️F&B Supervisor
▪️F&B Waiter
▪️Commis
▪️HK Supervisor 
▪️Valetparker


How to apply?

Stay informed about the ever-evolving job market, industry trends, and expert insights that can elevate your career trajectory in the dynamic landscape of the United Arab Emirates and the Gulf region. Takes pride in being your go-to resource for navigating the vibrant and expanding job opportunities within the UAE and the Gulf. Join us on this exciting journey, where success knows no bounds and possibilities are limitless. Uncover the key to your career advancement with the abundant job opportunities in the thriving and cosmopolitan landscape of the UAE and the Gulf.

ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യം ഉള്ളവർ താഴെ കൊടുത്ത മെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് cv അയക്കുക

careers@chf.ae
Join WhatsApp Channel
Right-clicking is disabled on this website.