ഭക്ഷണം, താമസവും ഉൾപ്പെടെ ജ്വല്ലറി മേഖലയിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ| alis GOLDE PALACE JOBS 2024

December 25, 2023

alis GOLDE PALACE JOBS 2024


പ്ലസ് ടു യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണവും താമസവും ഉൾപ്പെടെ ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടാൻ ഇതാണ് സുവർണാവസരം.അലിസ് ഗോൾഡ് പാലസിൽ നിരവധി ഉദ്യോഗികളെ ഇപ്പോൾ ജോലിക്കായി ആവശ്യമുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജോലി വിവരങ്ങൾ പൂർണമായും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയശേഷം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോൺടാക്ട് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക ജോലി നേടുക.

ജോലി ഒഴിവുകൾ ചുവടെ

🛑 SALES MANAGER

🔹TOTAL VACANCIES: 3
🔹QUALIFICATION : GRADUATION 5  
  YEARS AND ABOVE EXPERIENCE IN
   JEWELLERY FIELD
SALARY : 20,0000-40,000
PROVIDES FOOD & ACCOMMODATION

🛑SALES EXECUTIVE

🔹TOTAL VACANCIES: 15
🔹QUALIFICATION : GRADUATION/
     PLUSTWO 2 YEARS AND ABOVE
      EXPERIENCE IN JEWELLERY FIELD
🔹SALARY : 18,0000-30,000
🔹PROVIDES FOOD & ACCOMMODATION

🛑MARKETING EXECUTIVE

🔹TOTAL VACANCIES : 4
🔹QUALIFICATION : GRADUATION/
   PLUSTWO 2 YEARS AND ABOVE
   EXPERIENCE IN JEWELLERY FIELD
🔹SALARY : 12,0000-20,000+
   INCENTIVES
🔹PROVIDES FOOD & ACCOMMODATION

🛑BILLING STAFF

🔹TOTAL VACANCIES: 10
🔹SALARY : 10,0000-15,000
🔹PROVIDES FOOD & ACCOMMODATION

🛑GOLDSMITH

🔹TOTAL VACANCIES: 5
🔹SALARY : 20,0000-40,000
🔹PROVIDES FOOD & ACCOMMODATION

CONTACT: +91 7559977316 KADAKKAL, KOLLAM & PALLICKAL, TRIVANDRUM.

all's PALACE GOLDE
GOLD & DIAMONDS

Join WhatsApp Channel