പോസ്റ്റ് മാൻ, തപാൽ അസിസ്റ്റന്റ്, അടുത്തുള്ള പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസിൽ ജോലി നേടാം,

November 15, 2023

പോസ്റ്റ് മാൻ, തപാൽ അസിസ്റ്റന്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കുക.


പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്പോർട്ട് ക്വാട്ട റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023: കേരളത്തിലെ വിവിധ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിൽ ജോലി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സുവർണ്ണാവസരം.  ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റൽ അസിസ്റ്റന്റ്, സോർട്ടിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്, പോസ്റ്റ്മാൻ, മെയിൽ ഗാർഡ് & മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് (MTS) തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിന് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 

മിനിമം പത്താം ക്ലാസ് , പ്ലസ്ടു യോഗ്യതയും കായികമായി കഴിവുള്ളവർക്ക് മൊത്തം 1899 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.  പരീക്ഷ ഇല്ലാത്ത പോസ്റ്റ് കേരളത്തിലെ ഓഫീസുകളിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി 2023 നവംബർ 10 മുതൽ 2023 ഡിസംബർ 9 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

താഴെപ്പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് 'സി' തസ്തികകളിലെ ഒഴിവുകളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന്, പ്രായം, വിദ്യാഭ്യാസം, മറ്റ് യോഗ്യതകൾ തുടങ്ങിയ മറ്റ് യോഗ്യതാ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്ന മികച്ച കായികതാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.


 ജോലി ഒഴിവുകൾ ചുവടെ 

 (i) തപാൽ അസിസ്റ്റന്റ്

 (ii) സോർട്ടിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്

 (iii)പോസ്റ്റ്മാൻ

 (iv) മെയിൽ ഗാർഡ്

 (v) മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ് (MTS)

 ശമ്പള വിവരങ്ങൾ 

 (എ) പോസ്റ്റൽ അസിസ്റ്റന്റ് ലെവൽ 4 (25,500 രൂപ - 81,100 രൂപ)

 (ബി) സോർട്ടിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ലെവൽ 4 (25,500 രൂപ - 81,100 രൂപ)

 (സി) പോസ്റ്റ്മാൻ ലെവൽ 3 (21,700 രൂപ - 69,100 രൂപ)

 (ഡി) മെയിൽ ഗാർഡ് ലെവൽ 3 (21,700 രൂപ - 69,100 രൂപ)

 (ഇ) മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ് ലെവൽ 1 (18,000 രൂപ - 56,900 രൂപ)

 പ്രായപരിധി വിവരങ്ങൾ 

വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകരുടെ പ്രായപരിധി ചുവടെയുള്ള പട്ടികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.  പ്രായപരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള നിർണായക തീയതി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതിയായിരിക്കും.

 (എ) 18-27 വയസ്സിനിടയിലുള്ള പോസ്റ്റൽ അസിസ്റ്റന്റ്

 (ബി) 18-27 വയസ്സിനിടയിൽ സോർട്ടിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്

 (സി) 18-27 വയസ്സിനിടയിലുള്ള പോസ്റ്റ്മാൻ

 (ഡി) 18-27 വയസ്സിനിടയിലുള്ള മെയിൽ ഗാർഡ്

 (ഇ) 18-25 വയസ്സിനിടയിലുള്ള മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ്.

ഓരോ കേസിലും ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ അഞ്ച് (5) വർഷം ഇളവ് അനുവദിക്കും. 

കൂടാതെ, ഓരോ കേസിലും പട്ടികജാതി (എസ്‌സി) / പട്ടികവർഗ (എസ്‌ടി) വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രം ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ അഞ്ച് (5) വർഷത്തെ ഇളവ് അനുവദിക്കും.

 വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ

പോസ്റ്റൽ അസിസ്റ്റന്റ്/ സോർട്ടിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്: അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദം.  കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അറിവ്.

പോസ്റ്റ്മാൻ/ മെയിൽ ഗാർഡ്: അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള 12-ാം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം, ബന്ധപ്പെട്ട തപാൽ സർക്കിളിന്റെയോ ഡിവിഷനിലെയോ പ്രാദേശിക ഭാഷ പത്താം ക്ലാസിലോ അതിനു മുകളിലോ ഉള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നായി പാസായിരിക്കണം.
കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അറിവ്.

മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ്:
അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സ്.

 അപേക്ഷ ഫീസ്

അടയ്‌ക്കേണ്ട ഫീസ്: 100/- രൂപ (നൂറു രൂപ മാത്രം) വനിതാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ, ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ, പട്ടിക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ

ജാതികൾ (എസ്‌സി), പട്ടികവർഗം (എസ്‌ടി), ബെഞ്ച്മാർക്ക് വികലാംഗർ (പിഡബ്ല്യുബിഡി)

 സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗത്തെയും (EWS) ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  യുപിഐ, നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, ക്രെഡിറ്റ്/ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ തുടങ്ങിയവ വഴി ഓൺലൈനായി ഫീസ് അടയ്ക്കാം.

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം

Application shall be submitted only in online mode at

“https://dopsportsrecruitment.cept.gov.in” giving order of preference for both CadresPoat

(i.e. Postal Assistant, Sorting Assistant, Postman, Mail Guard and Multi Tasking Staff)as well as Postal Circles.

 
 
Join WhatsApp Channel