സിൽക്കോൺ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ

സിൽക്കോൺ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ  പ്രമുഖ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ ജോല…

വിദേശത്തു ഹൗസ് മെയ്ഡ്സ് ജോലി, മറ്റു ഹോസ്പിറ്റൽ ജോലി നേടാം

ഓഡെപെക്ക് മുഖേന വിദേശത്തു ഹൗസ് മെയ്ഡ്സ് ജോലി, മറ്റു ഹോസ്പിറ്റൽ ജോലി നേടാം, സർ…

ഐസ്ക്രീം ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ,

ഐസ്ക്രീം ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ, ഐസ്ക്രീം ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിൽ…

ഇസാഫിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ

ഇസാഫിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ | എക്സ്പീരിയൻസ് ആവശ്യമില്ല, 100+ജോലി ഒഴിവുകൾ. എക്സ്പീരിയൻ…

മാർജിൻ ഫ്രീ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ

മാർജിൻ ഫ്രീ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ജോലികൾ| MARGIN FREE MARKET JOBS  കേരളത്തിലെ പ്ര…

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ജോലി നേടാം

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ സോപാനം കാവൽ, സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ജോലി നേടാം  ഗുരുവായൂർ …

ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം

ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം  ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയിൽ പ്രൊഫഷണൽ, ബിസിനസ്സ് മ…

എംപ്ലോയിബിലിറ്റി സെന്റർ വഴി നാളെ തന്നെ ജോലി നേടാം

എംപ്ലോയിബിലിറ്റി സെന്റർ വഴി നാളെ തന്നെ ജോലി നേടാം   എംപ്ലോയിബിലിറ്റി സെന്റർ വ…

ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ജോലി ഒഴിവുകൾ

ഇന്നത്തെ ജോലി അവസരങ്ങൾ കേരള , കേരളത്തിൽ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന  സ്ത്രീകൾക്ക്, പു…

മിൽമയിൽ ജോലി നേടാം, മറ്റു ജോലി ഒഴിവുകളും

മിൽമയിൽ ജോലി നേടാം, മറ്റു ജോലി ഒഴിവുകളും  റീജിയണൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്ര…

ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷനിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ

ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷനിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം  കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സ്ഥാപനമായ ഇന…

ഭീമയിൽ നേരിട്ടു ജോലി നേടാൻ അവസരം

ഭീമയിൽ നേരിട്ടു ജോലി നേടാൻ അവസരം  കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനം ആയ ഭീമയിൽ ജോലി നേ…

മെഗാ തൊഴിൽ മേള വഴി ജോലി നേടാം

തൊഴിൽ രഹിതർ ഇല്ലാത്ത കേരളം. തൊഴിൽ മേള. കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള 7…

Join WhatsApp Channel