ഡ്രൈവർ & അറ്റെൻഡർ ഇന്റർവ്യൂ വഴി ജോലി നേടാം

Driver cum attender Walk in interview 2022 താൽക്കാലിക ഡ്രൈവർ പോസ്റ്റിലേക്ക് ന…

സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ

സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ. വിവിധ ജില്ലകളിൽ ജോലി നേടാം, …

പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളോർക്ക് നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ

പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളോർക്ക് നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ . സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്…

ഇന്നത്തെ ജോലി ഒഴിവുകൾ,2022.

ഇന്നത്തെ ജോലി ഒഴിവുകൾ,2022. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങൾ…

മഹാറാണിയിൽ നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങൾ

മഹാറാണി വെഡിങ് കളക്ഷൻസിലേക്ക് നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ. Maharani weddings job vacancies  …

മിൽമയിൽ ജോലി നേടാം,നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ

മിൽമയിൽ ജോലി നേടാം,നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ, MILMA RECRUITMENT 2022  കേരളത്തിൽ പരീ…

Airport Job AIASL Recruitment 2022 kerala.

Airport Job AIASL Recruitment 2022 kerala. എയർ ഇന്ത്യ എയർ ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് സർ…

KMT സിൽക്സിലേക്ക് ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്.

KMT സിൽക്സിലേക്ക് ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് . , കെഎംറ്റി ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു നി…

സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിനു കീഴിൽ ജോലി അവസരങ്ങൾ.

സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിനു കീഴിൽ ജോലി അവസരങ്ങൾ . ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷേമസ…

വിവിധ ജില്ലകളിൽ ജോലി നേടാം നിരവധി ഒഴിവുകൾ

വിവിധ ജില്ലകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ജോലി അവസരങ്ങൾ. ദിവസവേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം ഭാര…

മഹിളാ സമഖ്യ സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിൽ വിവിധ ജോലി ഒഴിവുകൾ

മഹിളാ സമഖ്യ സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിൽ വിവിധ ജോലി അവസരങ്ങൾ. മഹിളാ സമഖ്യ സൊസൈറ്റിയുടെ …

ലൈറ്റ് ഹൗസിൽ ജോലി നേടാം ജൂലൈ 2022

ലൈറ്റ് ഹൗസിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം  കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ…

പാക്കിങ് ജോലി ഒഴിവുകളും, മറ്റു അവസരങ്ങളും

പാക്കിങ് ജോലി ഒഴിവുകളും, മറ്റു അവസരങ്ങളും  നിരവധി ഒഴിവുകൾ വായിക്കുക ജോലി നേടു…

മഹാറാണി വെഡിങ് കളക്ഷൻസിലേക്ക് നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ

മഹാറാണി വെഡിങ് കളക്ഷൻസിലേക്ക് നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ. Maharani weddings jobs  കേ…

ഖത്തർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022.

ടൊയോറ്റ ഖത്തർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022. ടൊയോട്ട ജോബ് വെക്കൻസി ദുബായ്  Toyota ഖത്…

Atlas FACTORY OUTLET നിരവധി ജീവനക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്

Atlas FACTORY OUTLET നിരവധി ജീവനക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് ഫക്ട്ടറി ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്കു…

ബോട്ടുകളിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ ജൂലൈ 2022

ബോട്ടുകളിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ, ജൂലൈ 2022 പ്രായപരിധി 50 വയസ് കവിയരുത്. സ്ത്രീ…

നന്തിലത്ത് ജി-മാർട്ട് ഷോറൂമുകളിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ

നന്തിലത്ത് ജി-മാർട്ട് ഷോറൂമുകളിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ നന്തിലത്ത് ജി-മാർട്ടിന്റെ കേരളത…

വിജയ കൃഷ്ണയിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ

വിജയ കൃഷ്ണ ഗോൾഡ് & ഡയമണ്ട്സ്  നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ. നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ വന…

Join WhatsApp Channel