മുത്തൂറ്റ് മൈക്രോഫിൻ & റിലൈൻസ് നിപ്പൊൻ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ജോലി ഒഴിവുകൾ

June 29, 2022
മുത്തൂറ്റ് മൈക്രോഫിൻ & റിലൈൻസ് നിപ്പൊൻ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ജോലി ഒഴിവുകൾ 
Company 1:Muthoot Microfin Limited (NBFC-MFI)
Muthoot Microfin Limited (MML), the microfinance arm of Muthoot Pappachan Group is one of the leading and fast-growing microfinance institutions (NBFC-MFI) in India. The company is focused on providing micro-loans to women entrepreneurs with a focus on rural regions of India.

1. Relationship Officers (Male)
Qualification: Plus Two/Degree 
Freshers or Experienced 
Salary: Best in Industry 
Job Locations: Kottayam and Pathanamthitta Districts 
Age: 20 to 29 Years 
Number of vacancies: 30

Company 2: RELIANCE NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY LTD.
(One among the Top 5 Life Insurance companies in India under controlled by IRDA, RBI& SEBI) 

1. Associate Branch Manager (Male/Female) 
Qualification: Any Graduation  
Experience: 3-4 Years
Salary: 6l Ctc 
Job Locations: Pala, Kottayam 

2. Managing Partner (Male/Female)
Qualification: Any Graduation  
Experience: 3-4 Years
Salary: 4.5l Ctc 
Job Locations: Pala, Kottayam 

3. Executive Agency Recruitment and Development Manager  (Male/Female)
Qualification: Any Graduation  
Experience: 2-3 Years 
Salary: 3.5l Ctc 
Job Locations: Pala, Kottayam 

4. Sr. ARDM (Male/Female)
Qualification: Any Graduation  
Experience: 1-2 Years 
Salary: 2.4l Ctc 
Job Locations: Pala, Kottayam 
 
5. ARDM (Male/Female)
Qualification: Any Graduation  
Experience: 0-1 Years 
Salary: 1.8l Ctc 
Job Locations: Pala, Kottayam 

ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
ബയോഡാറ്റയുമായി രാവിലെ 9.30 മുതൽ 12മണി വരെയുള്ള വരെയുള്ള സമയത്തു നേരിട്ട് എത്തിച്ചേരുക.

01/07/2022(Friday)
Time: 09.30am to 12pm
Venue: Employability Centre
District Employment Exchange
2nd Floor, Collectorate, Kottayam

Employability Centre
Kottayam
Phone:0481-2563451/2565452
Join WhatsApp Channel
Right-clicking is disabled on this website.