സെയിൽസ് മാൻ ജോലി ഒഴിവുകൾ

June 25, 2021

കേരളത്തിൽ പലയിടത്തും വന്നിട്ടുള്ള സെയിൽസ് ജോലി ഒഴിവുകൾ. വിളിച്ചു അന്നെഷിച്ചു ഉറപ്പ് വരുത്തുക

Urgently wanted experienced Sales Officer  for leading Food Industry company products deals like Spice Blends,Bakery Confictinory 

Work Method: Ernakulam & Alappuzha Distributor handling plus secondary work.

Contact No:BDM +917736075010
__________________________________________

Wanted :  Sales Representative
Company Name :  Nobel Hygiene Pvt Ltd
AREA : Pathanamthitta & Attingal
Experience in FMCG is must... 
Interested Candidates may send CV to
Jyothish.gl@nobelhygiene.com
9895421253
__________________________________________

Wanted sales executive for Patanjali Ayurved Ltd in Kottayam, working area 30 kilometer radius from pala town.salary-15000.contact or send cv to this no-7302314754
__________________________________________

Raymond consumer care LTD 
Park Avenue division 
Sales Representative
(Off role)
Vacancy- 2nos
Aluva area and Kollam area 

Candidates with 1 years experience.
Job Profile :
Responsible for secondary sales and distribution 
Salary 12k to 13k+TA&DA+ Incentives.
WhatsApp 9846452652
__________________________________________

AMAZON PAY 
ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തേടുന്നു.
Trivandrum Thrissur & Malapuram 
Team Leader
പ്രായം 40 വയസ്സിനു താഴെ
യോഗ്യത - ബിരുദം
മൊബെൽ രംഗത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉള്ളവർക് മുൻഗണന
ശമ്പളം - 30000
ജൂലൈ ഒന്നിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ളവർ അപേക്ഷിയ്ക്കുക
Phone-+91 96051 98589
__________________________________________

Sales Man Vacancy P.K.S Agencies Malappuram for Abbott Nutrition 

Markets to be covered - Malappuram.Manjeri.Kondotty, Nilambur
Experience Required - Min 2 year in FMCG
Educational qualification: 10th Pass

Compensation will be attractive
Interested candidates who meet the criteria please call @ 9995481086
__________________________________________

Join WhatsApp Channel