ഒത്തിരി ജോലി ഒഴിവുകൾ

November 29, 2020

ആവശ്യമുണ്ട്


ശ്രീഗോകുലം ഗോൾഡിന്റെ 


വടകര ഷോറൂമിലേക്ക് മാർ ക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റാഫിൻറ ഏതാനും ഒഴിവുകളുണ്ട്. താൽപര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക.


 ശ്രീഗോകു ലം ഗോൾഡ് & ഡയമണ്ട്സ്, ഗോകുലം ടവർ, ക്വീൻസ് റോഡ്, വടകര. 0496-2525800.

ഡ്രൈവർ സൂപ്പർവൈസറെ ആവശ്യമുണ്ട്

. പശുവളർത്തലിൽ 

9483513849.താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന.ഗുരുവായൂരിലെ പ്രമുഖ റസ്റ്റോറെന്റ്

Chinese, North Indian, South Indian Cook, Juice Maker, Porotta Maker, Cleaners & വൈറ്റർസ് നെ ആവശ്യമുണ്ട്. Call: 8139012384. Email: hrdreamsworldgroup@gmail.com40 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായവും House keeping og മുൻപരിചയവുമുള്ള സ്ത്രീകളെ  ഉള്ളിയേരി ഭാഗത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. 8304827203, 8547923318.
8129987203,


ആവശ്യമുണ്ട്

ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്
ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻഷുറൻസ് ഡിവിഷനിലേക്ക്
Full Time / Part Time ആയി
SALARY upto 30,000/-
PF, Gratuity, ESI, Incentives, R & R etc.
ഇൻഷുറൻസ്, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, Advocates, Engineers, NRIS, Rtd. Employees, ആധാരം എഴുത്തുകാർ, ബ്യുട്ടീഷൻ , വീട്ടമ്മമാർ തുടങ്ങി Extra Income ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.
For Reg. 9567658797, 7012972988

Join WhatsApp Channel
Right-clicking is disabled on this website.